На 22.06.2022 г. в Министерство на земеделието Изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова подписа 4-то изменение на Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР, с което общият бюджет на МИГ Лом вече е 8 152 823 лв.

Според допълнителното споразумение ресурсът по Програмата за развитие на селските райони се увеличава със 799 000 лева за настоящия програмен период, като за частния сектор – главно микро фирми, заделения ресурс става 1 435 785 лв., т.е. с 409 хиляди повече от първоначалния размер. С 390 хил. лева се увеличава и предоставения ресурс за публични нужди, за който могат да кандидатства Община Лом и неправителствения сектор.

Документът е важен, защото след неговото подписване могат да бъдат обявени новите приеми, с включен и остатъчния ресурс по двете Мерки по ПРСР – мярка 3 – 6.4 за неземеделски дейности и мярка 4 – 7,2 – за различни видове малка по мащаб инфраструктура.

В момента тече общественото обсъждане на публикувания в ИСУН комплект от документи – проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения за Мярка 4 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ – 2022 с общ размер 658 460,94 лв., изцяло безвъзмездна помощ от ЕЗФРСР и национално съфинансиране. Мнения и предложения по проекта на документацията може да изпращате до 30.06.2022 г., като индикативна дата на обявяване на процедурата в ИСУН е 19.07.2022 г.

Източник: МИГ Лом