МИГ Лом стартира приема на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Основната цел на мярката е повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Лом. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства, което се финансира по настоящата мярка, следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общината.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.03.2019 г. При наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием ще бъде обявен втори с начален срок за 01.11.2019 г. и краен срок 15.12.2019 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 567 182.00 лева.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет страницата на МИГ Лом.