МИГ Лом, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“. Процедуратае във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта“ (с финансирането от ЕСФ) на ОП РЧР. Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да се намали броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение и да се насърчи развитието на предприемаческа инициатива у тях, както и да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места, активиране и интеграция в заетост за безработни и икономически неактивни лица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост.
2. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.
3. Професионално информиране и консултиране и психологическо подпомагане.
4. Предоставяне на обучение – мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по предприемачество.
5. Осигуряване на възможност за заетост на лице от целевата група, в т.ч. обучение по време на работа – чиракуване и стажуване.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 156 464,00 лв. Краен срок за кандидатстване: 11 юни 2019 г -17.30 часа. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Лом.