МИГ Лом кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 10 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ еда подобриживота и да създаде подходящи условия за устойчивата интеграция намаргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Лом, която покрива територията в административните граници на Община Лом и включва град Лом и селата Добри дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Орсоя, Сливата, Сталийска махала, Станево, Трайково.

Дейностите, които ще получат подкрепа включватследните 4 направления:
Направление I: „Подобряване достъпа до заетост”
Направление II: „Подобряване достъпа до образование”
Направление III: „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
Направление IV: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

Общият размер на бюджета на процедурата е 195 580,00 лв. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Лом.