Местна инициативна група Лом с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.035 мярка 11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР.

Допустими дейности:

 • Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда;
 • Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи, чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
 • Местни социални дейности за социално включване.

  Общият бюджет по тази покана е 195 580,00 лева.
  Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.09.2019г. до 17.30 часа.
  Пълният комплект Условия за кандидатстване може да намерите в сайта на
  ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ Лом.

  Източник: Миг Лом