МИГ Лом открива втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.775 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ.

Мярка 6 се съотнася към Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ „Подобряване средата на живот в МИГ ЛОМ“, към специфична цел 2.2. от Стратегията „Съхраняване на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика“.

Основна цел на мярката е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфична цел 1: Подкрепа на читалищните дейности и развитие на нови функции в тях, както и обогатяване на културния календар на община Лом.

Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение  на природното наследство.

Специфична цел 3: Извършване на проучвателни, консервационно-възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на достъп) и маркетинг на обектите на културно-историческото наследство.

Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура  за опазване на природното наследство.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Община Лом
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция;
 • Организиране и провеждане на временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;
 • Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на материалното и/или нематериалното културно наследство – Разработване и разпространение на видео материали;
 • Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.);
 • Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
 • Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали и др.;
 • Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията;
 • Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;
 • Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от него, в т.ч. местния фолклор, опазване на мемориални и природни пространства;
 • Дейности, насочени към развитие на спорта (спортни събития и др.);
 • Дейности за популяризиране на културното наследство извън територията;
 • Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата.

Крайният срок за кандидатстване е 10.04.2024 г., до 16.30 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за настоящия прием по процедурата е 78 683,70 лв.