Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” кани всички заинтересовани страни на предстоящо провеждане на двудневни обучения за местни лидери от територията, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти.
Примерните теми на обученията са:

  • Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по различните мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Запознаване с формуляри и изискванията за попълването им;
  • Запознаване с условията за кандидатстване и отчитане в ИСУН;
  • Жизнен цикъл на проекта;
  • Запознаване с възможностите, условията и изискванията по мерките от СВОМР.

Обученията ще се проведат в Еко хотел „Здравец”, парк „Родопи”, община Куклен от 10:00 часа на следните дати:

20.11 – 21.11.2018 г.
26.11 – 27.11.2018 г.
28.11 – 29.11.2018 г.
04.12 – 05.12.2018 г.
06.12 – 07.12.2018 г.
11.12 – 12.12.2018 г.
13.12 – 14.12.2018 г.