МИГ – Куклен – Асеновград организира информационна среща на територията
на общността, във връзка с обявен прием за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG05M90P001-1.048 „Добри и безопасни условия
на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Куклен, ул. “Христо Г. Данов“№21, ет. 2, в офиса на МИГ Куклен – Асеновград на 07.02.2019 г. от 14.00 часа.

Всички местни лидери, потенциални бенефициенти и заинтересовани страни ще могат да се запознаят с възможностите за кандидатстване с проекти свързани с изпълнението на мярка „Добри и безопасни условия на труд“, заложена в Стратегията за водено от
общностите местно развитие.

Допълнителна информация за събитието може да получите на е-mail info@mig-kuklen-asenovgrad.eu или телефон 0887 836 635.