СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.733 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:

 • Повишаване на привлекателността на селата на територията на МИГ ”Куклен – Асеновград” чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии;
 • Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в региона на МИГ ” Куклен – Асеновград”.

Допустими кандидати са:

 1. Общините от територията за всички допустими дейности
 2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
 3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ.

Допустими дейности:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Крайният срок за кандидатстване е 18.04.2023 г., 17.00 часа. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по първи прием е 651 521,56 лева.