СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.776 по мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:
✓ Общините на територията на Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“;
✓ Юридически лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на територията на Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград;
✓ Читалища от територията на Сдружение “МИГ Куклен-Асеновград”;
✓ Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“;

Допустими дейности са:
1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.
2. Организиране и провеждане на:
– Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;
– Концерти
– Театрални представления
– Събори, фестивали, чествания и други публични мероприятия.
3. Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:
– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;
– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.)
– Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития, театрални представления и др.
5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията.

Бюджетът по процедурата е 60 000,00 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 29.02.2024 г.