МИГ Костинброд-Своге обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” и подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Допустими дейности за финансиране по подмярка 7.2 са:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 3. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 561 107,81 лева.

Цел на подмярка 7.5 е:

 • Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на територията на МИГ
 • Изграждането на атракции и съоръжения за посетители;
 • Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на МИГ;
 • Адекватно експониране и популяризиране на ценностите в населените места на МИГ.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите. Общият бюджет на процедурата е 240 884,60 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по двете мерки е до 17.00 часа на 22.12.2022 г.