МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010.

Отворен за подаване на проекти е вторият краен срок за кандидатстване – до 04.10.2021 г., 17:00 часа, с бюджет за приема 262 130,88 лв. (остатъчен финансов ресурс след прием, оценка и одобрение от страна на МИГ на подадените проекти по първи краен срок).

От 17.08.2021 г. проекти могат да подават земеделски стопани (регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията), микропредприятия и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, със седалище и адрес на управление за юридическите лица и ЕТ или постоянен адрес за физическите лица на територията на община Костенец, за дейности, които ще се изпълняват в община Костенец.

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения можете да задавате въпроси и да поискате допълнителни разяснения по Условията за кандидатстване като изпратите имейл на mig_kostenetz@kostenetz.com или чрез ИСУН 2020 като ясно посочите номера на процедурата за набиране на предложения.

Проектните предложения могат да бъдат подавани само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Костенец 2010 www.mig-kostenetz.com, в раздел „Процедури за кандидатстване“, подраздел „Програма за развитие на селските райони“, както и в Информационната система ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

Източник: МИГ Костенец