СНЦ „МИГ Костенец 2010“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.712 по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустимите дейности:
1) Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на
културното наследство:
а) Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.;
б) Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
в) Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;
г) Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;
д) Създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство – местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;
е) Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство;
ж) Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и
популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози и др.); разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
з) Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации /сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.;
и) Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др.;
2) Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:
а) Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета;
б) Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места.
3) Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с
религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими за подпомагане са:
1) Разходи за материални активи закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване,
обзавеждане, репетиционни и сценични облекла, библиотечни материали, както и други
материали и консумативи, необходими за изпълнение на допустимите дейности по проекта;
2) Разходи за СМР допустими само за дейност 3 „Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“;
3) Разходи за нематериални активи – софтуер, авторски права и други, необходими за
изпълнение на допустимите дейности по проекта;
4) Разходи за услуги разходи за услуги, свързани с изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното и природно наследство или с реставрация на сгради с религиозно значение.
5) Непреки разходи общи разходи, свързани с изброените по т. 1 – до 4, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687,25 лв. Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 06.03.2023 г. 17:00 ч.