СНЦ „МИГ Костенец 2010“ (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня) с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.825 по мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

1. Допустими кандидати:
1) Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
2) Община Костенец;
3) Юридически лица, стопанисващи горски територии.

2. Допустимите дейности:
1) Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура: лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
2) Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни
съоръжения за търговски цели;
3) Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
4) Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
5) Изграждане и подобряване на горски пътища.

Крайният срок за кандидатстване е до 19.06.2024 г., 17:00 часа с бюджет за приема 97 791,50 лв.