МИГ Кирково – Златоград подписа пореден Административен договор между ДФЗ, Председателя на УС на МИГ г-н Сали Рамадан и Ирена Палова – Управител на „БОРИ“ ЕООД, кандидат по процедура BG06RDNP001-19.224 – МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на обща стойност 165 000.00 лева.

Дейностите заложени за изпълнение на проекта касаят модернизация на ферма, съответстваща на европейските стандарти за производство на ярета живо тегло, съобразена с природните и фуражни условия, опазваща в максимална степен екосистемите в региона на фермата в землището на с. Домище, общ Кирково, обл. Кърджали. Обект на дейността е закупуване на земеделска техника за обслужване на стопанството и изхранване на животните в него – трактор, фолираща машина и цистерна за нуждите на животновъдно стопанство.

Инвестициите и дейности, по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“ и се изпълняват в района на с. Домище, общ Кирково, обл. Кърджали.

Очаквания резултат след реализирането на проекта ще доведе до постигане на съответствие със стандартите на ЕС, за постигането на които се предоставя финансова помощ. Ще допринесе за изпълнението на изискванията на ЕС към производството на безопасни храни при запазване здравето и благосъстоянието на животните.

Чрез извършването на настоящата инвестиция ще се повиши икономическата стойност на земеделското стопанство на БОРИ ЕООД, включително ще се извършват и инвестиции за опазване на околната среда. Чрез инвестицията ще бъде създаден модерен физически капитал, ще се въведат нови технологии, ще се повиши производителността на труда, качеството на продукцията и добавената стойност.

Източник: МИГ Кирково – Златоград