Местна инициативна група Кирково – Златоград кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 782 320 лв. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 39 116 лв., а максималният е 391 160,00 лв. Максималният процент на съфинансиране е до 100%.

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два  крайни срока за прием:
Първи прием с краен срок 01.2019 г. 17:00 часа.
Втори прием с краен срок 06.2019 г. 17:00 часа, при условие, че са налични остатъчни средства от предходния прием по мярката.

Подробна информация и документи за кандидатстване може да разгледате на интернет страницата на МИГ Кирково – Златоград.