Местна инициативна група Кирково – Златоград стартира приема на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 20142020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основна цел на мярката е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие на наличните материални мощности в стопанствата. Специфични цели са:
насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация
на физическия капитал;

опазване на компонентите на околната среда;

спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в
земеделските стопанства;

насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани (с изкл. на малки
земеделски стопани, съгласно определението на ПРСР 2014 2020 г.).

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица с адрес и седалище на
територията на МИГ, които към датата на подаване на проектното предложение са:

1. Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското
им стопанство 2 000 евро;

2. Признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 20142020 г.;

3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват
и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за
кооперациите, които включват наймалко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т. 2.

Допустими дейности са:
Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързана с
намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на
труда;

Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с
намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда
свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка
„Биологично земеделие“;

Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за
съответните стопанства;

Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на
оборска тор;

Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни
дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за
производство на биоенергия;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на
земеделските стопанства.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема е 91 366,00 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 30.04.2024 г.