СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.766 по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Чрез проектите могат да се закупуват машини и оборудване, може да се изграждат, придобиват или ремонтират сгради, могат да се придобиват нематериални активи, както и да се осигуряват услиги за проектиране и консултиране.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:

  • подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия  на територията на МИГ;
  • по-добро използване на факторите за производство;
  • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;
  • подобряване опазването на околната среда;

Процедурата е предназначена за еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или големи  предприятия, както и земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро.

Крайният срок за канидатстване е 31.07.2023 г., 17:00 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за приема – 194 961,00 лева.