Местна инициативна група Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.388 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:
1. Добавяне на стойност към местните земеделски продукти;
2. Развитие на къси вериги на доставка;
3. Максимално оползотворяване на отпадъците

Процедурата допринася за добавяне на стойност към местни земеделски продукти и за
намаляване на пазарния риск, а от там и създаването на повече стимули за развитие на
нетрадиционни сектори на земеделието на територията на МИГ Исперих.
Процедурата ще допринесе пряко за приоритетна област 3А и 6А на ПРСР и на три от
националните целите на ВОМР (цел 3, 4 и 6) чрез стимулирането на интегрирането на
земеделието и хранителната промишленост и развитието на устойчив бизнес в селските
райони.

По процедурата се подпомагат проекти за инвестиции в хранително-преработвателната
промишленост, които включват една или повече от изброените по-долу дейности:
1. Създаване на нови и/или разширяване и/или модернизиране на налични мощности и
подобряване на използването им;
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. Производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични
продукти.
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини.
6. Проектите, могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции за:
– намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
– постигане на съответствие с нововъведени стандарти1 на ЕС;
– опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
– подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
– подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 350 000,00 лв.
Настоящата процедура е с един краен срока за кандидатстване с началната дата 18.03.2020 г. до 22.04.2020 г., 16:30 часа.
Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите в интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ