Местна инициативна група Исперих кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” е програмирана за изпълнението на целите на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих, Приоритет ІІ: “Социално включване и динамична жизнена среда” със специфична цел 4: „Насърчаване на активния начин на живот, иновативността и социалната ангажираност в общността“
Мярката цели да се подпомогнат инвестиции за създаване, подобрение или разширяване на:

  • многофункционални зали за срещи, младежки центрове и общностни центрове и дейности на читалища и културни институции;
  • спортни и детски площадки и зали, включително скейтборд, тенис на маса, фитнес;
  • места за отдих на открито извън населените места
  • Допустими дейности са:

  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, на сгради, свързани с културния живот и обществени дейности (вкл. мобилни такива) като читалища, младежки и общностни центрове, музейни сбирки и експозиции. Допустимо е инвестициите да са свързани с обзавеждане на центровете за изкуство, занаяти и наследство, ако основната цел на проекта е разнообразяване на услугите за местното население.
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за спорт и отдих, вкл. дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства (спортни и детски площадки, зали стадиони, места за отдих на открито и зони за пикник, и други подобни).
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, разширяване на местни пазари, включително мобилни конструкции.

Втори краен срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 04.03.2021 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 527 087,87 лева.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
– на електронната страница на МИГ Исперих: http://www.leaderisperih.eu/wp/
– в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
– телефон за контакт: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

Източник: НСМ