Местна инициативна група Исперих,  кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.459- МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. Развитие на сътрудничество между земеделските стопани.

Допустими дейности са:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
2. Подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите на земеделски продукти;
3. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
4. Подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти;
5. Разширяване на производството;
6. Проектите могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект,
инвестиции за:
– подобряване условията на труд;
– опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
– подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
– подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други
условия на производство.

Общоят размер на безвъзмездната финансова помощ е 96 415,10 лева.
Начална дата на приема е 21.09.2020г. с краен срок до 16:30 часа на 02.11.2020 г.

Подробна информация и документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ