Местна инициативна група Исперих, кани желаещите да представят проектни предложения по  процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • Въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • Развитие на сътрудничество между земеделските стопани.Допустими дейности са:
 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
 • Подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите на земеделски продукти;
 • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 • Подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти;
 • Разширяване на производството;
 • Проектите могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции за:

  – подобряване условията на труд
  – опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци
  – подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства
  – подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 335 951,10 лв.
  Период на приема: от 18.05.2020 г. до 16:30 часа на 30.06.2020 г.
  Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

  Източник: НСМ