МИГ Исперих публикува документи за публично обсъждане по процедура за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.056 – МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“.

Процедурата цели развитието на предприемачески умения и включването в самостоятелна заетост на безработни или заети лица, които имат предприемачески нагласи. Процедурата адресира потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за стартиращи предприемачи на територията на МИГ Исперих, включително консултантски услуги, съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и управление на бизнеса, пренос на нови знания както сред заети, така и сред безработни лица, желаещи да стартират собствен бизнес.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  • Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния предприемачески потенциал;
  • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови технологии в бизнеса, и др.;
  • Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения;
  • Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитието на бизнеса и оценка на целесъобразността на бизнеса;
  • Предоставяне на специализирани консултантски услуги по въпроси, свързани с развитието на бизнеса като: услуги по управление на човешките ресурси и спазване на нормативни изисквания за развитие на бизнеса; данъчно планиране на дейността, съблюдаване на данъчни ефекти според спецификата на конкретния бизнес; консултации по трудови и осигурителни въпроси, включително възможности за участие на кандидат-предприемачите по програми и ползване на насърчителни мерки за заетост; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието на кандидат-предприемачите.

Срокът за писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 19.05.2019 г. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на имейл migisperih@abv.bg или на адрес гр. Исперих, 7400, ул. „Васил Левски“ № 99.