МИГ Исперих организира Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група.

Целта на празника е да представи Стратегията на МИГ Исперих, с фокус към предприемачите от територията – да се покажат и споделят добри практики, социални иновации в селските райони и иновации в земеделието. Празникът на МИГ включва различни събития в рамките на два дни.

На 20.05.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих ще се проведе тематичен форум: „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ Исперих, обмен на идеи, добри практики“. Очаква се предстоящият форум да насочи вниманието към иновациите и тяхната приложимост на местно ниво.

На 21.05.2019 г. ще се проведе празник на открито с участието на деца и младежи от училищата на община Исперих, местни и гостуващи художествени състави, гости от гр. Разград и Русе.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих се реализира с подкрепата на:

  • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
  • Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020г.), приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”
  • Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 и 2.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на СНЦ „МИГ – Исперих” на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ 99 офис 2
Тел. 08431 46-51 или e-mail: migisperih@abv.bg.