СНЦ „МИГ – Исперих“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.737 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Процедурата има пряк принос за постигане на Специфична цел 1 (Цел 1 от Стратегията на МИГ Исперих: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги.

Основни цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:
1.
Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2.
Въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3.
Развитие на сътрудничество между земеделските стопани.

Допустими кандидати са:

1.
Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или
няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти,
както и подготовка на продукцията за продажба;
2.
Признати групи или организации на производители за инвестиции,одобрени за
финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“

от ПРСР 2014
2020 г.,които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба. Групите производители, признатите организации на производители както и всички техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на община Исперих;
3
. Допустими получатели за колективни инвестиции. За подпомагане само за проекти за
колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по

Търговския закон и/или Закона за кооперациите
, които включват наймалко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т.2. Изискванията за земеделските производители /земеделските стопани, посочени в т.1 се отнасят до земеделскитепроизводители/ стопани, участващи в юридическото лице кандитат за колективни инвестиции.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 565,51 лв. Крайният срок за кандидатстване е 10.06.2024 г., 16:30 часа.