СНЦ „МИГ – Исперих“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.738 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ

Допустими кандидати са:
1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавачленка на Европейското икономическо пространство;

2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите или земеделски стопани.

По мярката се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които се изпълняват само на територията на община Исперих за:
А) Развитие на туристически услуги, като:

Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното културно и природно наследство, включително демонстрационни центрове, изложбени зали,
центрове за спорт и развлечения на открито;

Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, предназначени за
обслужване на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна;

Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20
помещения за настаняване, както и къмпинги;
Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения;
Създаване на система за електронни резервации /маркетинг за туристически услуги.

Б) Развитие или подобряване на услуги за населението като: дейности за свободното време, отдих и спорт, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги , (извън публичните/общински и държавни/ здравни услуги), услуги базирани на ИКТ и др.; и бизнеса като технически услуги, ветеринарни дейности и други.

В) Развитие или подобряване на производства, включени в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 20142020 групи сектори.

Г) Развитие на производства в областта на „зелената икономика“, включително на
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, в случай че количеството произведена енергия не надхвърля необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 168 103.19 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.30 ч. на 10.04.2023 г.