На 7 август 2020 г. МИГ Завет – Кубрат сключи поредния 11-ти договор с бенефициент към стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проекта е на Община Кубрат и е с наименование „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“. Стойността му възлиза на 21 340,00 лв. и е 100 % -ова безвъзмездна финансова помощ. Проектът е по процедура BG06RDNP001-19.030 м. 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от територията на МИГ Завет – Кубрат. С изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществи частична подмяна на основното оборудване и обзавеждане на Дома за стари хора в село Тертер (Община Кубрат). Проектът ще осигури оборудване и обзавеждане за нормалния живот на потребителите. Така ще се постигне благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в дома и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, отговаряща на необходимите стандарти и критерии.

Проекта ще им приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки,а принос в постигането на Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки,

С реализирането на проекта, 40 потребители – представители на уязвими групи, ще ползват подобрени социални услуги. Проектът е примерен по отношение на съблюдаване от страна на публичната власт на един от основните хоризонтални приоритети на Европейската Общност – превенция на дискриминация.

Срока за изпълнението му е до 30.06.2023 г.

Източник: МИГ  Завет – Кубрат