МИГ Завет – Кубрат сключи поредния договор с бенефициент за изпълнението на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Завет и Кубрат.

Проектът с наименование „Закупуване на специализирана техника за овощни градини-  череши и ябълки  биологично производство“ е на земеделския стопанин Адриян Дочев от с. Беловец, община Кубрат и е одобрен по  процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет – Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Стойността му възлиза на 150 906,00 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е  84 849,38 лв., а бенефициентът участва със собствено финансиране в размер на 66 056,62  лв.

Целта на проекта е дооборудване на земеделското стопанство с нова специализирана земеделска техника, необходима за дейността по ефективното биологично отглеждане на овощните градини от череши и ябълки.

В проектните дейности са предвидени за закупуване нови активи като специализиран овощарски трактор, платформа за бране на плодове „MCMS“, пневматични ножици „MCMS“, пневматичен трион „MCMS“, машина с отклоняваща се секция с допълнително оборудване – хоризонтална фреза, дискова глава и шредер, раздробител на клони.

Изпълнението му ще помогне за модернизиране на стопанството на земеделския производител с нова техника и инвентар, като ще допринесе за изпълнение на Специфична цел 1.1 „Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология” и на Приоритет 1 „Развитие и укрепване на конкурентноспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат.

Крайният срок за изпълнението на проекта е 30.06.2023 г.

С подписването на този пореден договор към Стратегията за ВОМР, МИГ Завет – Кубрат има сключени към настоящия момент активни 17 договора с бенефициенти от местната общност.

Източник: МИГ Завет – Кубрат