На 5 март 2020 г. в офиса на МИГ Завет – Кубрат в гр. Завет председателя на УС на сдружението Халиме Добруджан и кмета на Община Кубрат Алкин Неби подписаха третият Административен договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР.

Проекта с наименование „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ е по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ и е подаден за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.060 в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Общият размер на одобрените разходи по проекта е: 63179,50 лева без ДДС и е с 100 % безвъзмездна финансова помощ (90 % от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 10 % Национално съфинансиране).

Продължителността на изпълнението му е 24 месеца. Основните дейности на проекта са:

  • Доставката на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат;
  • Организиране и провеждане н фолклорен фестивал „БОЖУРИТЕ“;
  • Организиране и провеждане на фолклорен събор „ВЪЛШЕБНА ПЛЕТЕНИЦА – ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА“;
  • Информиране и публичност.

Целта на проекта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.


Източник: МИГ Завет – Кубрат