МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка  19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Завет и Кубрат. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на взаимодействие между местни организации за изпълнение на дейности в областта на: опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите. Ще бъдат подпомогнати проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското природно богатство, културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на община Завет или община Кубрат.

Допустими кандидати по процедурата са:
1.
Община Завет;
2.
Община Кубрат;
3.
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;

4.
Читалища, вписани по Закона за народните читалища;
5.
Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;

Допустими дейности за финансиране са:
1.
Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка); както и културна, археологическа и архитектурна стойности;
2.
Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие;
3.
Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство: дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж;
4.
Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж;
5.
Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за
тяхното прилагане
;
6.
Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;
7.
Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и
съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор;
опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство;
8.
Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 часа на 28.02.2023 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 23 070,00 лева.