На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 291 по Протокол № 98 от 18.02.2021 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.385 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет –  Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по втори прием, обявен на 02.12.2020 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура  №BG06RDNP001-19.385 от 26.02.2021 г., 17:00 ч. се променя на 29.04.2021 г. до 17:00 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: