Местна инициативна група Елхово – Болярово с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.181 по Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели: Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово
чрез ефективно използване на горските ресурси.

Обосновка: Икономиката на територията е слабо диверсифицирана, малко са
производствата с висока добавена стойност, налице е недостатъчна интегрираност между отделните сектори и отрасли. Липсата на преработвателни предприятия за преработка на горските ресурси води до ниска добавена стойност на местната икономика и ниски изкупни цени. За преодоляването на тези недостатъци в местното икономическо развитие е необходима подкрепа за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.
Очакваните резултати от подкрепата се изразява в създаване на възможности за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, добавяне на стойност към
горските продукти, създаване на нови работни места. Поставени са приоритети към
иновативните производства за територията и позитивен принос към околната среда.

Допустими дейности са:

  • Дейности по изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
  • Дейности за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
  • Дейности за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
  • Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
  • Дейности за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
  • Дейности по придобиване на ноу-хау, софтуер, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
  • Дейности свързани с въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Общият размер на безвъзмедната финансова помощ е 156 466,00 лева.

Периода за приемане на проектни предложения е с начална дата от 14.09.2020 г.
до 17:00 часа на 19.10.2020 г.

Пълният пакет документи и условия може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ