СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.591 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на конкурентоспособността и модернизиране на земеделските стопанства, като чрез критериите за оценка е поставен акцент върху иновативни за територията производства, такива с висока добавена стойност, както и за повишаване на енергийната ефективност.

Цел на мярката е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност. Допустими са само дейности на територията на МИГ – Елхово – Болярово, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

  1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
  3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
  4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
  5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
  6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 16 477,31 лева. Крайният срок за кандидатстване е 22.05.2023 г., 17.00 часа.