СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява седми прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.486 по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цел на процедурата е развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на
специфичния териториален потенциал.
Конкретни цели на мярката са подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културноисторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; интегрирано съхраняване, сертифициране и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, изделия и храни; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културноисторическото и природното наследство.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

  • Общините от територията на МИГ;
  • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ, включително МИГ – Елхово – Болярово;
  • Читалища от територията на МИГ;
  • Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани ЗП или по ТЗ или Закона за кооперациите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 48 003 лева. Крайният срок за кандидатстване е 07.01.2024 г., 17:00 часа.