МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ попада в
обхвата на Приоритет 1 от СОМР на МИГ
Елхово Болярово, поконкретно в една от специфичните цели на стратегията за създаване на нови работни места, намаляване на бедността; стимулиране на производства с висока добавена стойност; въвеждане на нови за територията практики и услуги; внедряване на иновации в предприятията.
Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на конкурентоспособността и модернизиране на земеделски стопанства или
микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически на
територията на МИГ Елхово Болярово, като предимство се счита въвеждането на
иновации (технологични или нови за територията услуги), производство с добавена
стойност, разкриване на нови работни м
еста.

Допустими кандидати по настоящата процедура са Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само дейности на територията на МИГ Елхово – Болярово и са за:
1) Развитие на ИНТЕГРИРАН туризъм (изграждане, обновяване на туристически
обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги);

2) Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените
продукти и материали);

3) Развитие на услуги във всички сектори;

4) Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;

5) Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Крайният срок за кандидатстване е 23.04.2023 г., 17.00 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 202 903,93 лева.

Източник: МИГ Елхово – Болярово