Колективният управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ удължава срока за кандидатстване с проекти по две отворени процедури.

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от СВОМР, е с първи краен срок за кандидатстване 03 декември 2018 г., 17:30 ч.

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.115 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от СВОМР, е с първи краен срок за кандидатстване 02 декември 2018 г., 17:00 ч.

Информация за отворените процедури може да намерите на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.