Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.014 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”.

Целите на процедурата са да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Допустими бенефициенти по процедурата са

  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда;
  • Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана: Община Дряново и община Трявна.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 447 202,48 лв. Допустимите дейности за финансиране са:

  • Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000;
  • Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни;
  • Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта;
  • Организация и управление на проекта;
  • Мерки за информация и комуникация.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 часа на 30.09.2019 г. Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.