МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.115 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие.

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Процедурата е с няколко срока на кандидатстване. Началният срок за подаване на проектните предложения е 19.10.2018 г. При установяване на неусвоен финансов ресурс след осъществяването на първия прием с краен срок 17:00 ч. на 17.11.2018 г., ще бъде обявен втори прием с начален срок 01.04.2019 г. и краен срок 30.04.2019 г. Общият бюджет по процедурата е 150 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ИСУН.