На 18.04.2019 г. инж. Мирослав Семов – Кмет на община Дряново и Председател на Управителния съвет на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ подписа Споразумение за изпълнение на „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност”.

Проектът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони, е едно от осемте проектни предложения, които получават финансиране по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на 6 месеца ще бъдат изпълнени дейности, насочени към осъществяването на комуникация и срещи с потенциални партньори, изграждане на партньроски отношения, подготовка и разработване на бъдещ проект за сътрудничество и постигане на споразумение за партньорство за неговото изпълнение. Потенциалните партньори са сходни местни инициативни групи от региони Молизе и Пулия в Италия и други страни от ЕС.

Проектът ще бъде финансиран по ПРСР от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.