СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява четвърти прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.623 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цел на настоящата процедура е:
– Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности;
– Подпомагане развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“,
включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
– Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природни и културни ценности.

Очакваните резултати са свързани с подкрепата на земеделски стопанства, съществуващи и нови микропредприятия на територията на МИГ-„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за развитието на неземеделски икономическите дейности, улесняване на навлизането или разширяването на дейността на предприятията в сектори с потенциал за пазарен растеж, повишаване на тяхната конкурентоспособност и създаването на заетост, чрез разкриването на нови работни места.

По настоящата процедура се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните
допустими за подпомагане дейности:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до до 17.00 часа на 31.08.2024 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 301 088,01 лева.