МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Цел на настоящата процедура е повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Мярката цел и повишаване на дела на селското стопанство в икономиката на територията на МИГ, както и повишаване на заетостта в отрасъла.

Допустими дейности за финансиране са:

  1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.
  2. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“.
  3. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.
  4. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.
  5. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.
  6. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор.
  7. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства.
  8. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
  9. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 20.03.2023 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 141 830 лева.