В периода 28-30 ноември екипът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, съвместно с екипа на  МИГ „Кирково – Златоград“, взеха участие в работни посещения за обмяна на опит с МИГ „Разлог“ и МИГ „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.

На срещите са обсъдени общите характеристики и различия на териториите, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в стратегиите мерки, както и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за кандидатстване.

Домакините са споделили своя опит в разработването на условия за кандидатстване и провеждането на оценителни сесии в ИСУН 2020. Екипите на МИГ са провели практически тренинг на оценителна сесия и са дискутирали възникнали казуси и въпроси. Обсъдени са и възможности за бъдещи сътрудничества между териториите.

Споделените добри практики са изключително полезни за МИГ и повишават капацитета на екипа на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, като им спомагат за придобиване на опит и практически познания за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.