Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ организира информационен семинар, в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

На участниците ще бъде предоставена информация за възможностите, които предлага Стратегията за ВОМР за конкретни целеви групи и мерките, които предстоят да се открият. В работна сесия ще бъде обсъден потенциала за въвеждане на иновативни туристически продукти на територията на МИГ.

Събитието ще се проведе на 13 и 14 септември 2018 г., в ритуалната зала на кметство Царева ливада, община Дряново. Начален час – 13:30 ч.

Програма

Време Тема Отговорен изпълнител
13 септември 2018 /четвъртък/
13:30 – 14:00 Регистрация на участниците Екип на МИГ
14:00 – 14:20 Откриване. Представяне на участниците. Председател на КУО на МИГ, Участници
14:20 – 16:00 Модул 1 – Представяне на МИГ и Стратегията за ВОМР Изпълнителен директор на МИГ
16:00 – 16:30 Kафе – пауза
16:30 – 17:30 Модул 2 – Запознаване на участниците с мерките по Стратегията за ВОМР, които предстои да бъдат открити през 2018 г. Външен лектор

/модератор

17:30 – 18:00 Дискусия по разглежданите теми Външен лектор

/модератор

14 септември 2018 /петък/
09:00 – 09:15 Регистрация на участниците Екип на МИГ
09:15 – 10:30 Модул 3 – Представяне на възможностите за въвеждане на иновативни туристически и други продукти на територията на МИГ, свързани с бита и традициите на местната общност, използвайки капацитета в различни области на територията. Екип на МИГ, Участници
10:30 – 11:00 Kафе – пауза
11:00 – 11:30 Дискусия по разглежданите теми Екип на МИГ
11:30 Закриване на семинара и отпътуване на участниците Екип на МИГ