Местна инициативна група  Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.107 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“.

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация (нова или повишаване на съществуваща) на лица от целевата група, които ще бъдат включени в субсидирана заетост;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица, от целевата група, които ще бъдат включени в субсидирана заетост;
  • Наемане на работа на лице от целевата група (субсидирана заетост) – наемане на новоразкрито работно място – задължителна дейност;
  • Оборудване, обзавеждане и адаптиране на новоразкритите работни места;
  • Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
  • Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000.00 лв. 
Крайният срок за набиране на проектни предложения е 31.10.2020 г. до 17:30 ч.

Пълният комплект Условия за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана