Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е да подкрепи социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:
– Общините Дряново и Трявна;|
– Детски градини;
– Училища
Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори са:
– Общините Дряново и Трявна;
– Детски градини;
– Училища;
– Юридически лица с нестопанска цел регистрирани в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Дейностите по процедурата са насочени към следните целеви групи:
∙ Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
∙ Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е остатъчни средства след приключването на първия прием в размер на 421 482.00 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 31 март 2020г., включително.
Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана