Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 -2.076  мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ” на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
  • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
  • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  • Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
  • Оборудване и адаптиране на работни места;
  • Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика;
  • Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
  • Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;
  • Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Общият бюджет по поканата е 400 000,00 лв.
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30.09.2019г. до17:30ч. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана