Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.080 – „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

На основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ проектът на документите е публикуван в ИСУН2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/151aa8d3-8c9c-4bf3-8dd1-46529ccfc58a. Новата функционалност на ИСУН2020 позволява на всеки регистриран потребител да изпраща директно чрез системата коментари и забележки по посочения проект на документи.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23:59 часа на 01.09.2019г. чрез ИСУН2020, или на електронна поща: migdt@abv.bg

Предложенията и коментарите, изпратени по електронна поща, следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Източник: НСМ