Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла открива процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Основната цел на Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ е повишаване на конкурентоспособността на микропредприятията на територията на МИГ, ускоряване процесите на диверсификация на икономическите дейности на предприятията в сектори извън земеделието, с оглед разнообразяване на местната икономика, насърчаване на предприемачеството и създаването на заетост на територията на МИГ. Специфичните цели на мярката са:
– подпомагане усвояването на местния потенциал за развитие на туризъм и по-специално развитието на алтернативни форми на туризъм, съчетаващ природни, екологични и културни ценности на територията на МИГ;
– насърчаване на предприемачеството и стартирането на бизнес в алтернативни неземеделски дейности, основани на характеристиките на територията и местния потенциал за развитие –производствени дейности, създаващи добавена стойност, развитие на услугивъв всички сектори на икономиката, развитие на занаяти и др., създаващи добавена стойност.

Допустими дейности:

• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги и атракции) с акцент върху селски туризъм, аграрен туризъм, екотуризъм, културен туризъм, балнео и рехабилитационен туризъм, лечебен/медицински туризъм, приключенски туризъм и други алтернативни форми на туризъм; • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, независимо от вложените продукти и материали (Приложение No 27от документи за информация към Условията за кандидатстване);
• Развитие на услуги във всички сектори на икономиката с фокус върху структуроопределящи отрасли и отрасли с потенциал за растеж: строителство на сгради и съоръжения, здравни услуги, грижи за деца и/или възрастни хора и/или хора с увреждания, услуги, базирани на информационните и комуникационните технологии, допълващи храненето и настаняването туристически услуги, подпомагащи развитието на алтернативния туризъм на територията на МИГ –например създаване на туристически атракции, дигитализация на местното природно, културно и историческо наследство, услуги в областта на креативните и рекреативните индустрии, културни и творчески индустрии.
• Развитие на местни занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
• Други неземеделски дейности.


Първи прием на проектни предложения от 09.10.2020г. до 23:59 часа на 13.12.2020 г.
Втори прием: (в случай, че са налични остатъчни средства след първи краен срок) от 02.04.2021г. до 23:59 часа на 03.05.2021 г.

Общият финансов ресурс по процедурата е 977 900,00 лв.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Долни Чифлик и Бяла