Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ от стратегията за ВОМР на МИГ Долни Чифлик и Бяла посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № „BG05M9OP001-1.095 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд.

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Долни Чифлик и Бяла цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
– Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
– Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
– Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез:

* Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

* Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

* Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд.

– Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
– Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.
– Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Крайният срок за представяне на предложенията е 03.04.2020 г. до 17:00 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Долни Чифлик и Бяла