Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Местна инициативна група Поморие като водещ партньор подписаха административен договор за финансиране на партньорски проект INNRETE „Полюси на иновациите в селските общности“.

В този проект МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ще си партнира с българските Местни инициативни групи Поморие, Бяла Слатина и Котел, Сунгурларе, Върбица и с МИГ от Сицилия, Италия и Полша.

Общата стойност на разходите за българските партньори е в размер на 707 770,22 лева, които представляват изцяло безвъзмездна финансова помощ, предоставяна чрез процедура BG06RDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

По проекта са планирани различни съвместни дейности за активиране на мрежа от иновационни полюси, като средство за обмен на опит, натрупан от партниращите МИГ от трите страни, в различни аспекти – природно и културно-историческо наследство, социален капитал и услуги, туризъм и маркетинг на територията, енергийно и екологично планиране, прецизно земеделие, а в частност ние конкретно планираме да приложим иновативен подход за опазване на природното и културно наследство на територията на Местната инициативна група, чрез оборудване на зона за отдих с „умна“ беседка в центъра на град Долна Митрополия.